• REGULAMIN – WARUNKI  UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ BTA HIT-SPORT

  UBEZPIECZENIE KLIENTA – Dla ubezpieczeń na zagranicę

  Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia Nr 201363 z dnia 01.04.2013 z późniejszymi aneksami, każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: KL 50.000 Euro, KR 6.000 Euro, NNW 15.000 PLN, OC 60.000 Euro oraz do wyboru: RG, RGS.

  Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych otrzymałem/am następujące OWU dla ubezpieczeń na zagranicę: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r., dla ubezpieczeń na kraj: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

  Jednocześnie oświadczam w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że każdy Ubezpieczony przystępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art.40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto zgadzam się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Zostałem/łam poinformowany/na oraz przekażę informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione do Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowym.

  WARUNKI PŁATNOŚCI

  Podpisując umowę Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy turystycznej. Pozostała część zostanie zapłacona nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli umowa jest podpisana 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub później, Klient jest zobowiązany do zapłaty całości ceny. Odstępstwa od tej zasady mogą zostać uzgodnione w umowie. Jeśli w umowie jest podana cena w Euro, a Klient dokonuje zapłaty w polskich złotych, powinien przy przeliczeniu brać pod uwagę cenę kupna Euro jaka obowiązuje w danym dniu w placówce M Bank.

  MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CENY

  1. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
  1. a) wzrostu kosztów transportu,
  1. b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut.
  1. O wzroście ceny imprezy turystycznej Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej przez Organizatora na co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej
  1. Klient poinformuje Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.2 o zaakceptowaniu nowych warunków umowy lub odstąpieniu od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

  PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW

  1. Klient może przenieść swoje uprawnienia z Umowy na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, jeżeli zawiadomi o tym Organizatora imprezy w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

  REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE

  1. Rezygnacja (odstąpienie od umowy) lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Klienta, wymaga pisemnego oświadczenia Klienta.
  1. W sytuacjach, o których mowa w pkt.1, Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstępnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego na zasadach określonych w. pkt. 3.
  1. Organizator, w razie rezygnacji z udziału w imprezie (odstąpienia od umowy) przez Klienta, zastrzega sobie prawo do pobrania od Klienta odstępnego z tytułu poniesionych kosztów, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem uczestnictwa Klienta w imprezie i jego rezygnacją z imprezy.
  1. Organizator, na żądanie Klienta, któremu dokonano potrąceń z tytułu rezygnacji z imprezy, przedstawi indywidualne wyliczenie faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów, o których mowa w pkt. 3.
  1. Klient może wykupić ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej (jw. pkt. UBEZPIECZENIE KLIENTA) zgodnie z obowiązującymi OWU – SIGNAL IDUNA Polska TU SA.

  REKLAMACJE

  1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora lub osobę z nim współpracującą Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
  1. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
  1. Reklamacje Klient powinien zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie, nie później niż 30 dni po zakończeniu imprezy.
  1. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy, a w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu imprezy – w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.

  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie :

  a). działaniem lub zaniechaniem Klienta,

  b). działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,

  c). siłą wyższą.

  1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Do postanowień Umowy, w tym również w zakresie w niej nieuregulowanym, mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 oraz kodeksu cywilnego